VISION, MISSION & VÆRDIER / VISIÓN, MISIÓN Y VALORES

Versión en español

Om EAA's vision, mission & værdier

 

Vision

EAA's vision er en bæredygtig fremtid med biologisk mangfoldig og harmonisk sameksistens mellem mennesker og natur.

 

Mission
Skal vi brødføde verdens stigende befolkning, bevare klodens unikke biodiversitet, mindske CO2-udledning, stoppe forurening af natur og miljø og i sidste ende bekæmpe den globale fattigdom, er det nødvendigt med en fælles politisk og mellemfolkelig indsats.

 

EAA vil med sin folkelige forankring og den ekspertise og kompetence, der opnås ved kapacitetsopbygning til bæredygtig forvaltning af naturressourcer, juridisk anerkendelse af moder jords rettigheder samt miljøpolitisk organisering og oplysning arbejde for at:

 

 • Fremme en bæredygtig udvikling.

 • Bevare og øge den biologiske mangfoldighed.

 • Begrænse de sociale og økonomiske følgevirkninger af naturødelæggelser og klimaforandringer.

 

Lokalt

Vi sikrer fattige familier bæredygtig fødevaresikkerhed og styrker den enkeltes miljørettigheder gennem kapacitetsopbygning til bæredygtig forvaltning af naturressourcer, miljøpolitisk organisering og oplysning.

 

Nationalt
Vi støtter en demokratisk udvikling, der fremmer bevarelse og bæredygtig forvaltning af jord, vand og skov, under hensyn til økonomisk og social udvikling.

 

Internationalt
Vi forsvarer naturens interesser og kæmper for anerkendelse af moder jords rettigheder.

 

Værdier

EAAs arbejde bygger på fem grundlæggende værdier.

 

 • Bæredygtighed

 • Ligeværdighed

 • Ejerskab

 • Konstruktivitet

 • Professionalisme

_______________________________________________________________________________________

Versión en español

 

Visión, misión y los valores de EAA

 

Visión

La visión de EAA es un futuro sostenible con diversidad biológica, y una armoniosa convivencia entre el hombre y la naturaleza.

 

Misión

Si tenemos que alimentar a la creciente población mundial, preservar la biodiversidad única del planeta, reducir las emisiones de CO2, detener la contaminación de la naturaleza y el medio ambiente y por último luchar contra la pobreza mundial, se hace necesario un esfuerzo político e internacional en conjunto.

 

Con la fundación popular de EAA y la experiencia y los conocimientos adquiridos a través de; la creación de capacidades para la gestión sostenible de los recursos naturales, el reconocimiento legal de los derechos de la Madre Tierra además de la organización política del medio ambiente y comunicación  trabajamos para:

 

 • Promover el desarrollo sostenible

 • Mantener y mejorar la biodiversidad

 • Reducir las consecuencias sociales y económicas de la degradación natural y el cambio climático.

 

A nivel local

Aseguramos que familias de escasos recursos alcancen seguridad alimentaria sostenible y fortalezcan sus derechos ambientales individuales a través de la creación de capacidades para la gestión sostenible de los recursos naturales, y la organización e información ambiental.

 

A nivel nacional

Apoyamos el desarrollo democrático que promueve la conservación y el manejo sostenible de la tierra, el agua y los bosques, respetando el desarrollo económico y social.

 

A nivel internacional

Defendemos los intereses naturales y la lucha por el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra.

 

Valores
El trabajo de EAA se basa en cinco valores fundamentales.  

• Sostenibilidad
• Igualdad
• Responsabilidad
• Constructividad
• Profesionalismo

VISION

EAA's vision er en bæredygtig fremtid, med biologisk mangfoldig og harmonisk sameksistens mellem menneske og natur.

Fremme en bæredygtig udvikling, bevare og øge den biologiske mangfoldighed og begrænse de sociale og økonomiske følgevirkninger af naturødelæggelser og klimaforandringer.

MISSION

Bæredygtighed

Ligeværdighed

Ejerskab

Konstruktivt

Professionelt 

VÆRDIER

VISIÓN

La visión de EAA es un futuro sostenible, con diversidad biológica y convivencia armoniosa entre el hombre y la naturaleza.

MISIÓN

Promover el desarrollo sostenible, mantener y aumentar la biodiversidad y reducir las consecuencias sociales y económicas de la degradación de la naturaleza y el cambio climático.

VALORES

Sostenibilidad

Igualdad

Responsabilidad

Constructividad

Profesionalismo