STRATEGI FREM MOD 2022

Foto: Toke F. Nyborg
Foto BirdLife International.jpg
Foto: EAA arkiv 

Frem mod 2022 vil EAA bidrage til bevarelse og beskyttelse af 5 unikke og værdifulde naturområder i Sydamerika til gavn og glæde for livet på jorden.

 

Det skal ske gennem tre strategiske indsatsområder: (1) bæredygtig forvaltning af naturressourcer, (2) fortalervirksomhed for beskyttelse af værdifulde naturområder og strukturelle løsninger på natur- og miljøødelæggelser og (3) styrkelse af sociale og oprindelige folks rettigheder.

1. Bæredygtig forvaltning af naturressourcer

EAA arbejder med fremme af bæredygtig forvaltning af naturressourcer i strategisk udvalgte områder gennem støtte til lokalsamfund til udvikling og implementering af helhedsorienterede og bæredygtige forvaltningsplaner, som tager hensyn til både biologiske, kulturelle og økonomiske behov og interesser.

 

Denne tilgang til naturbevarelse kræver detaljeret viden om områdernes flora og fauna, hvorfor vidensindsamling og naturovervågning indgår, som et vigtigt tværgående element i støtten til udvikling af forvaltningsplaner.

Samtidig indgår træning i og organisering omkring udvikling af bæredygtige indtægts-skabende alternativer til ofte kortsigtede ødelæggelser af naturens ressourcer, som et kernefokus i arbejdet med fremme af naturressourceforvaltning.

Bæredygtig udvinding, forarbejdning og kommercialisering af skovprodukter (Non-timber forest products (NTFPs)) og økoturisme indgår som to kernestrategier i arbejdet med at skabe nye og bæredygtige indkomstmuligheder for lokalbefolkninger.

 

Udover at generere indtægter til lokalsamfundene styrker NTFP og økoturisme også den kulturelle selvforståelse, ligestillingen, beskæftigelsen og skaber større forståelse for og bevidsthed om vigtigheden af naturbevarelse.

Derudover tilfører de to indsatser naturen en merværdi, der rækker udover naturens egen unikke værdi. Derved kobles lokalsamfundenes udviklingsmuligheder til naturens overlevelse hvilket øger incitamentet til at sikre langsigtet naturbeskyttelse.

Diversificeringen af indkomstmuligheder med fokus på bæredygtighed bidrager desuden til forbedring af menneskers livsvilkår og øger modstandsdygtigheden over for klimaforandringer, ligesom de nye indkomstskabende aktiviteter bidrager til beskæftigelsen og modvirker migration fra land til by.  Overordnet bidrager EAAs indsats for beskyttelse af natur i almindelighed og skov i særdeleshed til de fælles bestræbelser på at reducere den globale udledning af CO2.

2. Beskyttelse af naturområder og strukturelle løsninger på natur- og miljøødelæggelser

Parallelt med udviklingen af indtægtsskabende alternativer og forvaltningsplaner arbejder EAA politisk for at beskytte værdifulde naturområder og finde strukturelle løsninger på natur- og miljøødelæggelser gennem forbud, fredninger og udvikling og tilpasning af lovgivning og regler på natur- og miljøbeskyttelsesområdet samt håndhævelse af disse.

 

#Together4Forest-kampagnen for en ny EU skovlov, der beskytter verdens topiske skove og deres beboere er et eksempel herpå. 

Det gør vi for både for at mindske pres på oprindelige folks territorier, landsbysamfund og beskyttede naturområder fra forskellige industrier og interesser, men i lige så høj grad også ud fra den betragtning, at naturen i bred forstand og/eller bestande af givne arter bedst beskyttes gennem reservering af særlige arealer hertil.

3. Styrkelse af sociale og oprindelige folks rettigheder

 

Udfordringerne med naturødelæggelser og skovrydning er ofte relateret til menneske-rettigheder og fattigdom og hænger blandt andet sammen med oprindelige folks evne til at stå sammen, fattige befolkningsgruppers indskrænkede adgang til indflydelse og manglende kapacitet i statsadministration og styrelser til at overvåge ofte store naturområder og håndhæve lovgivning.

Gennem styrkelse af oprindelige folks organisatoriske kapacitet, træning i evidensbaseret fortalervirksomhed, oplysning og introduktion til nye overvågningsteknologier til dokumentation af miljøovertrædelser arbejder EAA for at 'empower' lokalsamfund i tæt samarbejde med lokale ledere og civilsamfundsorganisationer. 

Derudover inddrages sektor-partnere og lokale myndigheder for at sikre både langsigtede og bæredygtige løsninger på problemer relateret til naturødelæggelser.

HENT VORES STRATEGI
F
OR 2019-2022 I PDF (5 SIDER)