BLIV PARTNER / SER SOCIO

Versión en español

EAA søger langsigtede partnerskaber med organisationer, der deler EAAs vision om en bæredygtig fremtid med biologisk mangfoldig og harmonisk sameksistens mellem mennesker og natur

 

Konsekvenserne ved vores måde at forvalte verdens ressourcer er allerede synligt negative. Unikke dyre- og plantearter forsvinder hver dag, den globale opvarmning stiger og klimaforandringerne forårsager oversvømmelser og tørke.

 

Samtidig er der et stigende fødevarebehov, ligesom miljøforurening mange steder fortsat udgør en trussel mod både miljø og mennesker.  I 2050 vil der være omtrent 35 procent flere mennesker på jorden, hvilket svarer til mere end 9,5 mia. individer. 

 

Bæredygtig fødevaresikkerhed og miljørettigheder

Skal vi brødføde verdens stigende befolkning, bevare klodens unikke biodiversitet, mindske CO2-udledning, stoppe forurening af natur og miljø og i sidste ende bekæmpe den globale fattigdom, er det nødvendigt med en fælles politisk og mellemfolkelig indsats. 

 

Derfor arbejder EAA for at fremme en bæredygtig udvikling, bevare og øge den biologiske mangfoldighed og begrænse de sociale og økonomiske følgevirkninger af naturødelæggelser og klimaforandringer.

 

Bliv vores nye partner

I den forbindelse søger vi lokale partnere, som deler EAAs vision, mission & værdier og med kompetencer indenfor bæredygtig naturressourceforvaltning, miljøpolitisk organisering og oplysning  samt anerkendelse af moder jords rettigheder.  

 

Vores arbejde tager udgangspunkt i lokale problematikker og lokale behov, da vi mener at stærke civilsamfundsgrupper er katalysatorer for langsigtet udvikling. Med udgangspunkt i vores resultater arbejder vi for en bæredygtig forvaltning af vores fælles naturressourcer.

 

Projekterne finansieres med private og offentlige midler. Det stiller krav til projektets udformning. Både projektformulering, funding og ansøgning om offentlige midler beror på et ligeværdigt partnerskab. Ejerskab og kapacitetsopbygning er nøgleord i vores tilgang til udvikling. Det er gennem partnerskabet og den fælles forståelse vi kan skabe varige forandringer til gavn for både menneske og miljø. 

 

EAA vil i samarbejde med lokale partnere formulere projekterne, og vi opfordrer alle, som deler EAAs vision til at byde ind med konkrete ideer.

Kontakt EAAs formand Toke F. Nyborg på mail eaadanmark@gmail.com

_______________________________________________________________________________________

 

EAA busca el establecimiento de alianzas de largo plazo con organizaciones amigas, agrupaciones y/o contrapartes que deseen compartir la visión de la organización, considerando predominante la sustentabilidad de un desarrollo sostenible mantenido en la diversidad biológica, en completa armonía y co-existencia entre el hombre y la naturaleza

 

Las consecuencias del mal uso de nuestros recursos naturales son inevitablemente visibles. Especies animales y vegetales únicas desaparecen cada día. Aumenta el calentamiento global y el cambio climático provoca inundaciones y sequías. Al mismo tiempo hay una creciente necesidad alimentaria. La contaminación del medio ambiente en muchos lugares sigue siendo una amenaza para la naturaleza y los seres humanos. Se pronostica que para el año 2050 habrá cerca de 35 por ciento más habitantes en la tierra, lo que equivale a más de 9,5 mil millones de personas.

 

Seguridad alimentaria sostenible y derechos ambientales

Alimentar a la creciente población mundial. Preservar la biodiversidad única del planeta. Reducir las emisiones de CO2. Detener la contaminación de la naturaleza y del medio ambiente, y –para decirlo de forma general– luchar contra la pobreza global. Para todo ello, es necesario contar con el esfuerzo político de alcance internacional.

 

Por lo anteriormente expuesto, se puede resumir que EAA trabaja para promover el desarrollo sostenible, mantener y preservar la biodiversidad y reducir los efectos sociales y económicos de la degradación natural y el cambio climático.

 

Quieres ser nuestra contraparte?

Organizaciones locales pueden llegar a ser contrapartes de EAA, compartir su visión, misión y valores. Dichas organizaciones tienen que ser capaces de demostrar experiencia y competencia en desarrollo sostenible, gestión de recursos naturales, medio ambiente y reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra.

 

Los proyectos tienen que tomar como punto de partida la problemática y necesidad local que existe en el área territorial, ya que para EAA los grupos fortalecidos de la sociedad civil son los únicos catalizadores de un desarrollo sostenible a largo plazo.

Para más información escriba a Toke F. Nyborg, presidente de EAA. Correo: eaadanmark@gmail.com

Adresse/dirección


EAA

Majdal 22

2770 Kastrup

M: eaadanmark@gmail.com

T: +45 61339161

Adresse/dirección


EAA

Majdal 22

2770 Kastrup

M: eaadanmark@gmail.com

T: +45 61339161