OM EAA

DC07_HJ.jpg
Foto:  Hermes Justiniano

EAA er en non profit natur- og udviklingsorganisation stiftet i 2014 af en gruppe frivillige med en vision om en Rig og Ren Natur til Gavn og Glæde for Livet på Jorden - en vision som tager udgangspunkt i skovbevarelse gennem fremme af bæredygtig sameksistens mellem mennesker og natur.

Vores mission er klar: Red så meget tropisk skov som muligt!

 

Beskyttelse af skov gavner både klimaet i form af CO2-optag, afbøder lokale konsekvenser af forandringer i klimaet og sikrer lokalbefolkningen adgang til vigtige økosystem-ydelser som drikkevand.

Med udgangspunkt i Amazonas arbejder vi i dag for bevarelse af Sydamerikas unikke og for verden vigtige skovøkosystemer i tæt samarbejde med lokalsamfund, myndigheder og den private sektor. Internationalt arbejder vi politisk for tiltag som skal mindske presset på tropiske skove. 

Verdenskort EAA med regioner.png

I Sydamerika støtter vi oprindelige folk og landbefolkningen med skovbevarelse og på sigt etableringen af natur-korridorer, hvor biodiversiteten kan blomstre og vandre frit, ved at beskytte og forbinde oprindelige folks territorier med nationalparker og andre beskyttede områder. Mere end en tredjedel af verdens tilbageværende uberørte skove, kendt som intakte skovlandskaber, findes i områder som enten forvaltes eller ejes af oprindelige folk.

 

Vores arbejde baserer sig på tre gensidigt afhængige strategiske indsatser:

STØTTE TIL BÆREDYGTIG FORVALTNING AF NATURRESSOURCER
FREMME AF SOCIAL RETFÆRDIGHED
STYRKELSE AF SOCIALE OG OPRINDELIGE FOLKS RETTIGHEDER

 

Det gør lokalbefolkningen mindre sårbare overfor udsving i klima og marked og styrker lokalsamfundenes modstandskraft over for økonomiske interesser, som ønsker at udvinde naturressourcer. 

 

Dertil hjælper vi med brandslukningsudstyr, etablering og træning af lokale udryknings-brigader i brandslukning og oplysning til landsbysamfund om forebyggelse og bekæmpelse af skovbrande. Bolivia og Brasilien har tilsammen siden 2019 mistet millioner hektar skov til brande. Derfor er forebyggelse af skovbrande og naturgenopretning indtil videre fast fokus i vores arbejde med skovbevarelse.

 

EAA har foreløbig projekter i Chiquitano-skoven i det østlige Bolivia – Sydamerikas næststørste skovområde - og i Amazonas-regnskoven i det nordvestlige Bolivia. 

LÆS vores forandringsteori

Værdier og principper for EAAs internationale arbejde

 • Vores arbejde sker i tæt samarbejde med lokalsamfund, myndigheder og den private sektor i Danmark og i Sydamerika.
   

 • For at øge effekten af vores arbejde er indsatserne centreret om områder, hvor både naturværdierne og truslen mod disse er høje.
   

 • EAAs interventioner skal sikre lokalt forankret, bæredygtig og langsigtet udvikling og naturbeskyttelse.

Samarbejdet er baseret på værdierne; PROFESSIONALISME, LIGEVÆRDIGHED & LANGSIGTEDE PARTNERSKABER:

 • Stærke partnerskaber baseret på respekt og høj faglighed gennemsyrer EAAs virke fra projekter til partnere og internt i organisationen.

 • Vi kan kun nå vores mission om at redde Amazonas, hvis vi stiller med det stærkest hold. Derfor stiller vi høje krav til både partnere, frivillige og ansatte. Det skal sikre, at vi fra starten kan holde fokus på de problemer, vi vil løse til gavn for biodiversitet, klima og mennesker.

 • Og så skal samarbejdet være ligeværdigt; vi arbejder alle frem mod at bevare den globale natur-mangfoldighed, og vi når kun målet, hvis vi inddrager alle kompetencer og erfaringer.
   

 • Vi yder ikke Nord-til-Syd-bistand. Udviklingsarbejdet sker i samarbejde. Det giver de bedste synergieffekter og skaber ejerskab.

EAA som organisation

EAA organigram.png

Generalforsamlingen er øverste myndighed. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, som varetager den overordnede ledelse, og sikrer en forsvarlig organisation i tæt samarbejde og sparring med sekretariatsledelse og nøglefunktioner i sekretariatet. Bestyrelsen består af fem medlemmer sammensat med hensyn til kompetencer, og diversitet.  

 

Sekretariatet består per maj 2022 af en deltidsansat direktør og en deltidsansat økonomi- og projektchef, som sammen har ansvaret for den daglige drift og ledelse, herunder udvikling af partnerskaber, strategi samt økonomi og HR i koordinering med bestyrelse, frivillige og partnere.

 

Det skal sikre kontinuitet i samarbejdet med partnere og donorer.

 

Sekretariatsledelsen støttes i det daglige arbejde af en række professionelle frivillige med kompetencer inden for kommunikation, økonomi og projektstyring. Derudover bistår en række frivillige ressourcepersoner med fagspecifik rådgivning, kapacitetsopbygning af partnere og kvalitetssikring af projektansøgninger på ad hoc basis.

​Sekretariat er organiseret omkring et Økonomiteam, et Projektteam og et Kommunikationsteam:

 • Økonomiteamet har ansvar for budget og regnskab og består af minimum to personer med relevante erfaringer og kompetencer.

 • Projektteamet har ansvar for MEL og består af projektkoordinatorer med relevant akademisk baggrund og gerne erfaring fra udviklingsbranchen.

 • Kommunikationsteamet har ansvar for medlemskommunikation og kampagner og består af minimum en kampagnemedarbejder, en grafisk designer og en foto- og videograf. 


Udvikling og finansiering af nye projekter sker med inddragelse af alle teams under direktionens fælles ledelse og koordinering.

EAAs økonomi

​​

EAAs økonomi baserer sig på medlemskontingenter, indsamlinger, donationer samt ansøgninger om projektbistand fra CISU – Civilsamfund i Udvikling og andre offentlige puljer og private virksomhedsfonde.

 

EAA sikrer, at alle ressourcer anvendes til de godkendte formål. EAAs og donorers krav opfyldes og dokumenteres.

Regnskabsåret følger kalenderåret og aflægges efter årsregnskabslovens bestemmelser og revideres af ekstern revisor.

 

EAAs privatlivspolitik

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget en samtykke og privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vision & strategi

Vores vision er en en rig og ren natur til gavn og glæde for livet på Jorden.

 

Hent vores strategi for 2022-2025 (på engelsk) i PDF (32 sider)

Læs vores forandringsteori (PDF)

Læs vores årsberetning for 2021 her (PDF)