HISTORIE  / HISTORIA

Versión en español

EAA blev stiftet i 2014 af en gruppe ildsjæle fra den danske udviklingsbranche. EAAs formål er fremme og bevarelse af den biologiske mangfoldighed under hensyn til økonomisk og social udvikling

 

Konkret arbejder vi for anerkendelse af moder jords rettigheder, kapacitetsopbygning til forvaltning af naturressourcer på en bæredygtig måde samt miljøpolitisk organisering og oplysning, ligesom vi taler naturens sag over for myndighederne og arbejder for at skabe større viden om og forståelse for bevarelse og bæredygtig forvaltning af naturressourcer:

 

I formålsparagraffen hedder det, at EAA skal:

 

  • Stoppe miljøforurening og rovdrift på naturressourcer.

  • Fremme social, miljømæssig og økonomisk ansvarlig brug af naturressourcer.

  • Identificere og insistere på langsigtede løsninger på globale klimaproblematikker.

  • Oplyse om bevarelse og bæredygtig forvaltning af naturressourcer:

 

EAA vedtægter i sin fulde ordlyd: Vedtægter

 

Historie

EAA blev stiftet i 2014 af en gruppe ildsjæle fra den danske udviklingsbranche. Alle er vi indignerede over den gradvise degradering af jorden, miljøret og naturen, som vi er vidner til qua vores internationale arbejde. 

 

Vi oplever, at naturen og miljøet betaler prisen for menneskets iver efter udvikling, vækst og profit; unikke dyre- og plantearter forsvinder hver dag, den globale opvarmning stiger og klimaforandringer forårsager oversvømmelser og tørke, mens verdens skove svinder ind. 

 

Hvis vi alle forvalter klodens ressourcer bæredygtigt til vores fælles bedste, er det muligt at sikre den fremtidige fødevaresikkerhed og skabe bedre økonomiske forhold for en voksende befolkning og samtidig værne om klodens biodiversitet.

 

Det vil vi arbejde for, og med dette udgangspunkt har vi stiftet EAA. Alle som deler EAA's vision kan støtte organisationen økonomisk eller selv deltage aktivt i foreningens arbejde.

Kort om foreningens stiftere og bestyrelse

_______________________________________________________________________________________

Versión en español

EAA fue fundada en 2014 en Copenhague, por un grupo de entusiastas del medio ambiente y del desarrollo internacional. El objetivo de EAA es la promoción y preservación de la diversidad biológica, respetando el desarrollo económico y social

 

En concreto, trabajamos para el reconocimiento de los Derechos de la Madre Tierra, la capacidad de gestionar los recursos naturales de una manera sostenible, además de la organización política ambiental y de la información, tal como defendemos la naturaleza antelas autoridades respectivas,  creando una mayor conciencia y comprensión de la conservación y la gestión sostenible de los recursos naturales:

 

El objetivo general de EAA es:

 

  • Detener la contaminación ambiental y el agotamiento de los recursos naturales.

  • Promocionar social, ambiental y económicamente del uso responsable de los recurso naturales

  • Identificar e insistir en soluciones a largo plazo a los problemas globales del clima.

  • Proporcionar información sobre la conservación y gestión sostenible de los recursos naturales

 

Ver los Estatutos de EAA en documento completo: Estatutos y Reglamentos

 

Historia

EAA fue fundada en 2014 en Copenhague, por un grupo de entusiastas del medio ambiente  y del desarrollo internacional, a raíz  de la degradación progresiva de la Madre Tierra, el medio ambiente y la naturaleza.

 

La sociedad internacional es testigo de que la naturaleza y el medio ambiente pagan un precio alto en el afán del hombre por alcanzar desarrollo, crecimiento y beneficio; especies de animales y plantas únicas desaparecen cada día, el calentamiento global aumenta y el cambio climático causa inundaciones y sequía, mientras que los bosques del mundo se están reduciendo.

 

Si todos utilizáramos los recursos del planeta de manera sostenible para nuestro bienestar, será posible garantizar la seguridad alimentaria en el futuro y crear mejores condiciones económicas para una población en crecimiento, salvaguardando la biodiversidad del planeta. 

Todo aquel que comparte la visión de EAA puede apoyar la organización financieramente o participar activamente en los proyectos.

Breve sobre los fundadores y la junta directiva