Foto Toke Nyborg, asesor de comunicacion
Foto: Toke F. Nyborg

Naturen har brug for plads og fred til udfoldelse uden indblanding. Samtidig er mennesker verden over afhængige af naturens ressourcer i form af fødevarer, energi og som katalysator for økonomisk udvikling.

For at:

 

For at sikre den globale mangfoldighed af arter arbejder EAA for at fremme bæredygtige sameksistens mellem mennesker og natur. Det gør vi gennem kampagne-virksomhed i Danmark, EU og internationalt og tre gensidigt afhængige strategiske indsatser i Sydamerika:

I Sydamerika arbejder vi således for:

1. Fremme af social, miljømæssig og økonomisk ansvarlig forvaltning af naturressourcerne i strategisk udvalgte områder gennem støtte til lokalsamfund til udvikling og implementering af helhedsorienterede og bæredygtige forvaltningsplaner, som tager hensyn til både biologiske, kulturelle og økonomiske behov og interesser. 

Denne tilgang til naturbevarelse kræver detaljeret viden om områdernes flora og fauna, hvorfor vidensindsamling og naturovervågning indgår, som et vigtigt tværgående element i støtten til udvikling af forvaltningsplaner.

2. Fremme af social retfærdighed gennem træning i og organisering omkring bæredygtig udvinding, forarbejdning og kommercialisering af skovprodukter (Non-Timber Forest Products - NTFPs). Det skal skabe nye og bæredygtige indkomstmuligheder, mindske presset på oprindelige folks territorier, landsbysamfund og beskyttede naturområder fra forskellige politiske og industrielle interesser der alt for ofte sættes over miljøets, klimaets og dyrelivets og give lokalbefolkningen et alternativ til ofte kortsigtede ødelæggelser af naturens ressourcer.

Diversificeringen af indkomstmuligheder øger samtidig lokalsamfundenes modstandsdygtighed over for klimaforandringer, bidrager til beskæftigelse og modvirker migration fra land til by, ligesom beskyttelse af natur i almindelighed og skov i særdeleshed bidrager til den fælles, globale ambition om at reducere CO2 i atmosfæren.

Derudover styrker NTFP og økoturisme også den kulturelle selvforståelse, ligestillingen, beskæftigelsen og skaber større forståelse for og bevidsthed om vigtigheden af naturbevarelse, hvilket tilfører naturen en merværdi, der rækker udover naturens egen unikke værdi. Derved kobles lokalsamfundenes udviklingsmuligheder til naturens overlevelse hvilket øger incitamentet til at sikre langsigtet naturbeskyttelse.

3. Styrkelse af sociale og oprindelige folks rettigheder og 'empowerment' af lokalsamfund gennem organisering, træning i evidensbaseret fortalervirksomhed, oplysning og introduktion til nye overvågningsteknologier til dokumentation af miljøovertrædelser i tæt samarbejde med lokale ledere og civilsamfundsorganisationer. ​Derudover inddrages sektor-partnere og lokale myndigheder for at sikre både langsigtede og bæredygtige løsninger på problemer relateret til naturødelæggelser.

Udfordringerne med naturødelæggelser og skovrydning ofte er relateret til menneskerettigheder og fattigdom, hvilket blandt andet hænger sammen med oprindelige folks evne til at stå sammen, fattige befolkningsgruppers indskrænkede adgang til indflydelse og manglende kapacitet i statsadministration og styrelser til at overvåge ofte store naturområder og håndhæve lovgivning.

I Danmark, EU og Internationalt arbejder vi for:

 

Opbakning til og politiske løsninger på bevarelse af tropisk skov.

#Together4Forest-kampagnen for en ny EU-skovlov, der forbyde rimport af produkter, som ødelægger tropisk skov er et eksempel herpå.

HENT VORES STRATEGI FOR 2019-2022 I PDF (5 SIDER)

"Frem mod 2022 vil EAA bidrage til bevarelse og beskyttelse af fem unikke og værdifulde naturområder i Sydamerika til gavn og glæde for livet på jorden" [TOKE F. NYBORG, FORMAND]

EAA & FNs verdensmål


EAA bidrager gennem sit internationale udviklings- og naturbeskyttelses-arbejde til følgende af FNs verdensmål:

icon-15.jpg
icon-17.png
icon-5.jpg
icon-10.jpg
icon-1.png
Verdensmaal 13.jpg
Verdensmaal 8.jpg
icon-11.png
Verdensmaal-16.jpg