Foto Toke Nyborg, asesor de comunicacion
Foto: Toke F. Nyborg

Naturen har brug for plads og fred til udfoldelse uden indblanding. Samtidig er mennesker verden over afhængige af naturens ressourcer i form af fødevarer, energi og som katalysator for økonomisk udvikling.

For at:

 

Styrke bæredygtig sameksistens mellem mennesker og natur arbejder EAA for fremme af social, miljømæssig og økonomisk ansvarlig forvaltning af naturressourcerne i strategisk udvalgte områder gennem støtte til lokalsamfund til udvikling og implementering af helhedsorienterede og bæredygtige forvaltningsplaner, som tager hensyn til både biologiske, kulturelle og økonomiske behov og interesser.

 

Denne tilgang til naturbevarelse kræver detaljeret viden om områdernes flora og fauna, hvorfor vidensindsamling og naturovervågning indgår, som et vigtigt tværgående element i støtten til udvikling af forvaltningsplaner.

 

Samtidig indgår træning i og organisering omkring bæredygtig udvinding, forarbejdning og kommercialisering af skovprodukter (Non-Timber Forest Products - NTFPs) og økoturisme som to kernestrategier i arbejdet med at skabe nye og bæredygtige indkomstmuligheder og give lokalbefolkningen et alternativ til ofte kortsigtede ødelæggelser af naturens ressourcer.

 

Derudover styrker NTFP og økoturisme også den kulturelle selvforståelse, ligestillingen, beskæftigelsen og skaber større forståelse for og bevidsthed om vigtigheden af naturbevarelse, hvilket tilfører naturen en merværdi, der rækker udover naturens egen unikke værdi. Derved kobles lokalsamfundenes udviklingsmuligheder til naturens overlevelse hvilket øger incitamentet til at sikre langsigtet naturbeskyttelse.

 

Diversificeringen af indkomstmuligheder øger samtidig lokalsamfundenes modstandsdygtighed over for klimaforandringer, bidrager til beskæftigelse og modvirker migration fra land til by, ligesom EAAs indsats for beskyttelse af natur i almindelighed og skov i særdeleshed bidrager til den fælles, globale ambition om at reducere CO2 i atmosfæren.

 

Sikre den globale mangfoldighed af arter og natur arbejder EAA for beskyttelse af værdifulde naturområder og strukturelle løsninger på natur- og miljøødelæggelser gennem fredninger og forbud og udvikling og tilpasning af lovgivning og regler på natur- og miljøbeskyttelsesområdet samt håndhævelse af disse.

 

#Together4Forest-kampagnen for en ny EU-skovlov, der beskytter verdens topiske skove og deres beboere er et eksempel herpå. 

Det gør vi for både for at mindske pres på oprindelige folks territorier, landsbysamfund og beskyttede naturområder fra forskellige politiske og industrielle interesser der alt for ofte sættes over miljøets, klimaets og dyrelivets, men i lige så høj grad også ud fra den betragtning, at naturen i bred forstand og/eller bestande af givne arter bedst beskyttes gennem reservering af særlige arealer hertil.

 

Styrke det lokale ejerskab og fremme bæredygtige løsninger til gavn og glæde for mennesker og natur opererer EAA i tæt samarbejde med civilsamfund, myndigheder og den private sektor med særligt fokus på at styrke sociale og oprindelige folks rettigheder.

 

Udfordringerne med naturødelæggelser og skovrydning er ofte relateret til menneskerettigheder og fattigdom og hænger blandt andet sammen med oprindelige folks evne til at stå sammen, fattige befolkningsgruppers indskrænkede adgang til indflydelse og manglende kapacitet i statsadministration og styrelser til at overvåge ofte store naturområder og håndhæve lovgivning.

Gennem organisering, træning i evidensbaseret fortalervirksomhed, oplysning og introduktion til nye overvågningsteknologier til dokumentation af miljøovertrædelser arbejder EAA for at 'empower' lokalsamfund i tæt samarbejde med lokale ledere og civilsamfundsorganisationer. 

Derudover inddrages sektor-partnere og lokale myndigheder for at sikre både langsigtede og bæredygtige løsninger på problemer relateret til naturødelæggelser.

HENT VORES STRATEGI FOR 2019-2022 I PDF (5 SIDER)

"Frem mod 2022 vil EAA bidrage til bevarelse og beskyttelse af fem unikke og værdifulde naturområder i Sydamerika til gavn og glæde for livet på jorden" [TOKE F. NYBORG, FORMAND]

EAA & FNs verdensmål


EAA bidrager gennem sit internationale udviklings- og naturbeskyttelses-arbejde til følgende af FNs verdensmål:

icon-15.jpg
icon-17.png
icon-5.jpg
icon-10.jpg
icon-1.png
Verdensmaal 13.jpg
Verdensmaal 8.jpg
icon-11.png
Verdensmaal-16.jpg